Proč

Proč měřit a hodnotit výsledky organizace?
 • Znát a chápat klíčové výsledky požadované pro plnění strategických cílů.
 • Vyhodnotit pokrok pro stanovení dalších cílů a strategie.
 • Schopnost včas reagovat na změnu.
 • Zavedení nástrojů pro lepší pochopení budoucího vývoje.
 • Účinné nastavení postupů pro řízení strategických rizik.
 • Porovnání s jinými organizacemi a nastavení cílů s ohledem na vývoj a možnosti v oblasti podnikání.
Co je EFQM model Excellence?

EFQM model Excellence je koncepce na zvýšení kvality a efektivity řízení firmy. Definuje předpoklady pro stálé dosahování cílů a zlepšování firmy v souladu s její vizí a posláním.

Oblast měření výkonnosti firem se neustále rozšiřuje za hranice tradičně pojatého sledování finanční výkonnosti. Zavedení EFQM modelu Excelence do firemní praxe představuje krok ke komplexnímu měření celkové výkonnosti.

EFQM
Jaké podněty nás vedou k měření a hodnocení výsledků?
Stanovit reálné cíle založené na očekávání zákazníků, partnerů i organizace.
Jednoznačně stanovit soubor ukazatelů s cílem stanovit úspěšnou strategii.
Zabezpečit dlouhodobé dosahování vyvážených výsledků.
Znát podnikatelské okolí a možnosti pro posouzení dopadu na ukazatele výkonnosti.
Zkonkrétnit těžko uchopitelné a nefinanční ukazatele.
Předjímat další výkonnost a výsledky.
Jednodušeji a odůvodněně stanovovat budoucí cíle.
Popsat zažité zkušenosti, lépe je pochopit a využít pro další zlepšování.
Kam zaměřit zlepšování a růst pracovníků.
Účelně vynakládat zdroje a energii.
Moje výsledky

Moje výsledky

Audity a měření. Pro každého, kdo chce nebo potřebuje zpřesnit efekty svojí práce, poznat tvrdá fakta a zaměřit se na zlepšení slabých stránek.

Pokud mají organizace obstát v globálním a silně komercializovaném prostředí, potřebuji znát své dosavadní výsledky a neustále prozkoumávat svoje možnosti růstu a prosazení se na trhu. K tomu nestačí pouze soubor finančních výsledků výkonnosti, ale také sledovat a vyhodnocovat celou řadu nefinančních ukazatelů výkonnosti. K tomu je třeba stanovit systém měření a hodnocení, který v ideálním případě zasahuje všechny oblasti společnosti. Organizace si tak umožňuje nahlížet na situace z různých perspektiv a přijímat účinná opatření nebo účelně plánovat.

Výjimečné organizace plní své poslání a směřují k naplňování svojí vize pomocí plánování a dosahování stanovených výsledků, které odpovídají krátkodobým i dlouhodobým potřebám všech zainteresovaných stran.

Znalost vlastních výsledků, to jsou:

 • Možnosti, o kterých jste dosud nevěděli
 • Včasná a účinná řešení
 • Neplýtvání zdroji

Programy

Měření a monitoring

 • forma konzultační program
 • měření znalostí a schopností pracovníků, efektivity a účinnosti procesu, sledování a vyhodnocení ukazatelů úspěšnosti.
 • plán rozvoje pro následující období

Analýza a hodnocení podle metodiky excelence EFQM

 • forma konzultační program
 • provedení auditu nastavení řízení organizace v obtížnosti podle stupně její vyzrálosti a definování slabých a silných stránek pro nasměrování cesty dalšího rozvoje
 • plán rozvoje pro následující období
 • 2 dny

Audit výkonnosti obchodního týmu

 • forma konzultační program
 • vyhodnocení stavu obchodního týmu v hlavních oblastech působení. Úrovně kompetencí prodejců, přístupů k řízení prodeje, úrovně jejich prodejních dovedností a psychické integrity, v návaznosti na celkové nastavení prodejního procesu.
 • plán rozvoje pro následující období
 • 2 dny