Můžete řídit jen to, co dokážete efektivně změřit

Hodnocení a řízení podniku metodou EFQM model Excellence

Úspěch je vždy výsledkem souhry více faktorů. Chceme je znát, řídit a ovládat. Ale jak? Jakým způsobem je lze měřit? A jak přitom vyváženě posuzovat celkový výkon firmy? Jak skutečně cíleně a systematicky vést firmu ke stále se pohybujícímu cíli, k dokonalosti neboli "excelenci"?

Jedním z nástrojů měření a tudíž efektivního řízení podniku je EFQM model Excellence, je to nástroj určený ke komplexnímu posuzování firmy a jejího celkového výkonu.

„Excelentní organizace dosahují a trvale udržují nejvyšší úrovně výkonnosti splňující nebo překračující očekávání všech svých zainteresovaných stran.“

Model Excellence EFQM připouští, že existuje mnoho přístupů, jak dosahovat trvale udržitelné excelence ve všech hlediscích výkonnosti. Vychází z předpokladu, že: Excelentních výsledků s ohledem na klíčové výsledky, zákazníky, pracovníky a společnost se dosahuje prostřednictvím vedení "pohánějícího" strategii, prostřednictvím pracovníků, partnerství a zdrojů a také procesů.

Šipky zdůrazňují dynamický charakter Modelu. Znázorňují, jak učení se, kreativita a inovace napomáhající zlepšovat předpoklady, které naopak vedou ke zlepšeným výsledkům.

EFQM vznikla s cílem uznávat a propagovat trvale udržitelný úspěch a poskytovat rady těm, kteří usilují o jeho dosažení. Uskutečňuje to pomocí tří integrovaných prvků:

a

Základní koncepce excelence

Zásadní principy, které jsou pro každou organizaci nezbytným základem pro dosahování trvalé excelence.
b

EFQM model Excellence

Rámec napomáhající organizacím převádět základní koncepce a Logiku RADAR do praxe.
c

Logika RADAR

Dynamický rámec hodnocení a výkonný nástroj managementu, který je oporou organizace při hledání odpovědi na výzvy, které musí překonávat,
hodlá-li realizovat svoji aspiraci dosáhnout trvale udržitelné excelence.

EFQM

EFQM (European Foundation for Quality Management) je nezisková organizace, která vznikla za účelem zvýšení konkurenceschopnosti evropských organizací a dosahování jejich „trvale udržitelné excelence“.

Její základy byly položeny již v roce 1988, kdy 14 čelních představitelů tehdy nejvýznamnějších evropských organizací (AB Electrolux, British Telecommunications plc, Bull, Ciba-Geigy AG, C. Olivetti & C. SpA, Dassault Aviation, Fiat Auto SpA, KLM, Nestlé, Philips, Renault, Robert Bosch, Sulzer AG, Volkswagen) poprvé spojilI své odborné zkušenosti, aby vytvořili model manažerské úspěšnosti. EFQM model Excellence jako sebehodnotící rámec byl poprvé představen v roce 1991 a od roku 1992 se stal podkladem pro účast v Ceně EFQM za excelenci.

Činnost EFQM:

  • Vyhlašuje Cenu EFQM za excelenci a program oceňování Stupně excelence EFQM
  • Poskytuje vzdělávací programy a tréninkové kurzy v oblasti EFQM modelu Excellence a metod sebehodnocení
  • Zprostředkovává sebehodnocení/externí hodnocení organizací za účelem získání holistického pohledu na ně samotné a odhalení jejich silných stránek i možností pro zlepšení
  • Zastřešuje sdílení zkušeností svých členů a podporuje vzájemné učení se prostřednictvím publikační činnosti, databáze příkladů dobré praxe, pořádáním konferencí, odborných fór či kulatých stolů.
I dnes zůstává EFQM věrná své původní myšlence propagovat a podporovat vysoké manažerské standardy prostřednictvím sdílení znalostí a zkušeností mezi partnery. Tato mise již daleko přesáhla hranice Evropy a stala se přístupnou pro organizace kdekoli ve světě, které jsou ochotny přijmout hodnoty, na nichž je koncepce excelence postavena. EFQM dnes spojuje více než 500 členů nehledě na jejich předmět podnikání či velikost ve více než 55 zemích.

Podrobné informace o činnosti EFQM jsou přístupné na internetových stránkách www.efqm.org.

Vloženo z: Česká společnost pro jakost, o.s.

Model

Aby byly organizace úspěšné, potřebují si bez ohledu na odvětví, velikost, strukturu nebo vyzrálost vytvořit vhodný manažerský rámec. EFQM model Excellence je praktickým, dobrovolným rámcem, který umožňuje organizacím:
  • Hodnotit, kde se nacházejí na cestě k excelenci. Je tedy nástrojem sebehodnocení, který jim pomáhá pochopit klíčové silné stránky a potenciální mezery ve vztahu ke stanovené vizi a poslání
  • Připravit společný slovník a způsob uvažování o organizaci usnadňující efektivní sdělování myšlenek jak uvnitř organizace, tak mimo ni
  • Sjednotit existující a plánované iniciativy a přitom odstraňovat duplicity a identifikovat mezery
  • Připravit základní strukturu pro systém managementu organizace